artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord Ubezpieczenia

VAT i pojazdy kempingowe

Czas czytania 8 minut
VAT i pojazdy kempingowe

Czy kupując przyczepę kempingową lub kamper w jednym z krajów UE powinniśmy zapłacić VAT? Jakich formalności powinniśmy dopełnić w Urzędzie Skarbowym? To skomplikowane nieraz zagadnienia, na które wyczerpująco odpowiedziała nam Monika Kopiecka, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Gdańsku. Warto przeczytać i zachować!

„W zakresie podatków należących do właściwości organów podatkowych nabywcy przyczep i samochodów powinni mieć na uwadze niezwykle dla nich istotne postanowienia trzech aktów prawa podatkowego.Zacznijmy od podatku, któremu w żadnym przypadku nie podlega nabywca rzeczy ruchomej, a mianowicie podatku dochodowego od osób fizycznych. W obecnym systemie podatkowym nie funkcjonuje też forma opodatkowania, jaka miała miejsce w latach poprzednich, tzw. podatek od luksusu.Ze względu na to, że co do zasady podatkowi od czynności cywilnoprawnych dotyczącemu rzeczy ruchomych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, omówię najpierw opodatkowanie podatkiem VAT.Również i w tym przypadku przedstawię zasady opodatkowania przy nabyciu przyczep kempingowych i samochodów kempingowych, które służyć mają wyłącznie celom osobistym (nabycie na potrzeby własne) oraz z podziałem na obowiązki w przypadku ich nabycia na terytorium Wspólnoty Europejskiej (pkt 1) i w przypadku ich nabycia w krajach trzecich (pkt 2).Wskazać przy tym należy, iż podatnikami podatku od towarów i usług co do zasady są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Są również podatnikami podatku VAT między innymi osoby:

ReklamaVAT i pojazdy kempingowe 1
• na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;
• dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

VAT i pojazdy kempingowe 2Rzecznik Monika Kopiecka

1) Przywóz z innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej nabywanego tam nowego środka transportu na terytorium Polski co do zasady zawsze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju jako wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów. Nie jest przy tym istotne czy nabywcą jest podatnik podatku od towarów i usług, czy zwykły konsument.Zasadnicze znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ma natomiast zakwalifikowanie przedmiotu nabycia do nowych bądź używanych środków transportu.Z zawartej w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa VAT) definicji nowego środka transportu (pojazdu lądowego) wynika, że za nowy środek transportu uznaje się przeznaczone dla transportu osób lub towarów pojazdy napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, o przebiegu poniżej 6000 km lub dla których od chwili dopuszczenia takiego środka do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.Zakupując zatem na terenie Wspólnoty Europejskiej samochód kempingowy (w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - dalej PKWiU - ujęty w grupowaniu 34.10.2), spełniający definicję nowego środka transportu w rozumieniu przepisów ustawy VAT, należy uiścić podatek od towarów i usług, bowiem w każdym przypadku uważane jest to za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlegające opodatkowaniu.W przypadku natomiast, gdy samochód ten nie spełnia wymogów określonych w definicji nowego środka transportu – nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu jego przywozu na terytorium kraju.Odnośnie opodatkowania nabycia przyczep (w PKWiU ujęte w grupowaniu 34.20.2) należy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na definicję przyczepy zawartą w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w których stwierdza się, że pod pojęciem przyczepy rozumie się pojazd bez silnika przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Ponieważ przyczepy nie posiadają własnego napędu, co jest warunkiem niezbędnym dla możliwości uznania danego pojazdu za środek transportu, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, w przypadku ich nabycia na terenie Wspólnoty Europejskiej (nowych i używanych) i ich przywozu na terytorium kraju nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług.

ReklamaŚT2 - motorshow 06.02-07.04

2) W przypadku nabycia samochodów i przyczep kempingowych w krajach trzecich i ich przywozu na terytorium kraju mamy do czynienia z importem towarów. Według bowiem przepisów ustawy VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.Obowiązujące obecnie przepisy ustawy VAT, jak i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie przewidują zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT dla importu towarów używanych. A zatem, kupując w krajach spoza Wspólnoty Europejskiej zarówno przyczepy kempingowe nowe i używane, jak i samochody kempingowe nowe i używane, należy w zgłoszeniu celnym wykazać kwotę podatku od towarów i usług i uiścić podatek z uwzględnieniem obowiązujących stawek, w terminie określonym przepisami prawa.Odnośnie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy przede wszystkim mieć na uwadze, że w myśl postanowień ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne (w tym umowy sprzedaży), których przedmiotem są:
1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Oznacza to, że nabycie samochodu czy przyczepy znajdującej się za granicą będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki:
1) nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem nawet w przypadku, gdy nabywca samochodu czy przyczepy ma miejsce zamieszkania w Polsce, jednakże dokonuje zakupu za granicą, nie zostaje spełniony drugi z wymienionych warunków i tym samym umowa ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych”.

Okazuje się, że niektóre urzędy skarbowe wymagają opłaty za to, że... nie pobiorą opłaty. Chodzi o wydanie VAT-25. Czy postępują właściwie? Rzecznik Kopiecka odpowiada:

„Nabycie samochodu niebędącego nowym środkiem transportu (w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o VAT) sprowadzanego z innego kraju Unii Europejskiej przez osobę fizyczną dla celów osobistych. W takim przypadku nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a na sprowadzającym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu przywozu samochodu niebędącego nowym środkiem transportu (w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o VAT) sprowadzanego z innego kraju Unii Europejskiej przez osobę fizyczną dla celów osobistych.Dla celów związanych z rejestracją nabytego samochodu używanego sprowadzający będzie musiał wystąpić z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu. Wniosek składa się na formularzu VAT-24. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu na formularzu VAT-25. Do wniosku - oprócz umowy lub faktury stwierdzającej nabycie pojazdu - należy dołączyć inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.Natomiast w przypadku nabycia i sprowadzenia używanej przyczepy należy mieć na uwadze, iż zasadnicze znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ma zakwalifikowanie przedmiotu nabycia do nowych bądź innych (używanych) środków transportu. Do przyczep w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym w ogóle nie ma zastosowania art. 2 pkt 10 ustawy o VAT, zawierający definicję nowego środka transportu, gdyż przyczepy nie posiadają własnego napędu, co jest warunkim niezbędnym do uznania danego pojazdu za środek transportu dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług.Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie znak PP4-8130-1273/04/TZ/3944 z dnia 10.02.2005 r. skierowanym do Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, w przypadku gdy przedmiotem nabycia jest przyczepa lub naczepa, w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym, naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku wydawania zaświadczenia (na formularzu VAT-25), o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”.

VAT i pojazdy kempingowe 4Dziękujemy za szczegółową odpowiedź pani rzecznik Kopieckiej. Wiemy już, że ani urząd skarbowy, ani urząd miasta nie powinien od nas żądać opłat, bo przyczepa nie jest pojazdem silnikowym!

Czekamy na sygnały od Czytelników. Jeżeli mają Państwo problem z przepisami bądź urzędami, prosimy do nas pisać – postaramy się pomóc: redakcja@polskicaravaning.pl

Dariusz Wołodźko


03.03.2009
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News