artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord - Makita 05.05-05.06 Sebastian

Tablice wyróżniające

Tablice wyróżniające

Chciałbym zwrócić uwagę kierowców na pewien zapis w Prawie o Ruchu Drogowym, który zobowiązuje do specjalnego oznakowania pojazdów lub zespołu pojazdów, którego długość przekracza 8 metrów lub dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton.

Z przepisów cytowanych poniżej wynika, że tablice, które dotychczas kojarzyły nam się z pojazdami typu TIR, teraz obowiązują caravaningowców, którzy spełniają choć jeden z tych wymogów!

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia czytamy:

(Dz. U. Nr 32, poz. 0262)
Podstawa Prawna art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.)
Rozdział 12
§ 42. 1. Pojazd lub zespół pojazdów, którego długość przekracza 12 m albo dopuszczalna masa całkowita przekracza 16 t, z wyłączeniem autobusu i ciągnika siodłowego, oznacza się z tyłu w sposób określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

O ile § 42 pkt 1 uświadamia nas o obowiązku specjalnego oznakowania pojazdu lub zespołu pojazdów dłuższych niż 12 m lub których dopuszczalna masa całkowita przekracza 16 t, to należy zauważyć, że w dziale VI ww. Rozporządzenia istnieją jeszcze przepisy przejściowe i końcowe, gdzie w § 59 pkt 9 czytamy:

„Do pojazdu lub zespołu pojazdów, którego długość przekracza 8 m albo dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 t, oznakowanie, o którym mowa w § 42, stosuje się po dniu 31 marca 2003 r.”.

Wniosek jest jeden: jeżeli spełniamy jeden z powyższych warunków (przekraczamy długość 8 metrów lub DMC 12 ton), to zobowiązani jesteśmy mieć tablicę wyróżniającą. Kluczowe w tym przepisie jest słowo „lub”, które oznacza, że nie trzeba spełniać jednocześnie obu warunków. Oznacza to, że użytkownicy dużych (długich) przyczep, powinni się do niego stosować. Uwaga! Policja już ten przepis egzekwuje!Jakie warunki należy spełnić przy oznakowaniu naszych pojazdów tablicami wyróżniającymi określa załącznik nr 10 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz. 262).Marcin Turko Górniczy Klub Motorowy „Rozbark” w Bytomiu

Konsultacja: Zastępca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Gdyni sierż. sztab. Andrzej Gliszczyński

Załącznik nr 10
WARUNKI DODATKOWE DLA POJAZDU DŁUGIEGO I CIĘŻKIEGO


§1. Pojazd i zespół pojazdów, o których mowa w § 42 rozporządzenia, powinny być oznakowane tablicami wyróżniającymi, umieszczonymi z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do jego osi podłużnej.
§2. Tablice wyróżniające dla pojazdu samochodowego powinny składać się z ukośnych pasów umieszczonych pod kątem 45° ± 5° do pionu, o szerokości 100 mm ±2,5 mm, na przemian barwy żółtej, wykonanych z materiału odblaskowego, oraz barwy czerwonej, wykonanych z materiału fluorescencyjnego.
§3. Tablice wyróżniające dla przyczepy (naczepy) powinny mieć tło odblaskowe barwy żółtej z obrzeżem fluorescencyjnym barwy czerwonej.
§4. Dolne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone nie niżej niż 250 mm, a górne - nie wyżej niż 2100 mm od powierzchni jezdni.
§5. Zewnętrzne boczne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu.
§6. W przypadku zastosowania oznaczenia przewidzianego na rysunkach 1 i 2 przykład 4 - odległość między tablicą umieszczoną poziomo i tablicą umieszczoną pionowo nie może być mniejsza niż 200 mm i nie większa niż 300 mm.
§7. Wymiary oraz zasady rozmieszczania tablic wyróżniających na pojeździe określają rysunki 1 i 2.


Administrator03.03.20093