artykuły

aktualnosciAKTUALNOŚCI
ReklamaBilbord Ubezpieczenia
Na wsparcie Twojego biznesu czeka nawet 540 tys. zł!

Na wsparcie Twojego biznesu czeka nawet 540 tys. zł!

Czas czytania 5 minut

Planujesz rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura? Nie tylko kempingi, pola namiotowe i inne obiekty turystyczne i noclegowe - także np. wynajmujący sprzęt rekreacyjny i sportowy mogą ubiegać się o wsparcie z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który rusza już 6 maja!

Masz wypożyczalnię pojazdów kempingowych? Prowadzisz obiekt turystyczny krótkotrwałego zakwaterowania? Mamy ważny komunikat dla przedsiębiorców z branży caravaningowej!

PARP ogłasza nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa! Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł! Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.

Warunek ubiegania się o wsparcie?

O pomoc będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w ramach wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Według badań Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego spadki przychodów wywołane nadejściem pandemii w 2020 r. dotknęły ponad 60% przedsiębiorstw. Co czwarta firma miała trudności z regulowaniem zobowiązań, a 30% z wyegzekwowaniem należności. Ta sytuacja dotyczyła ogółu przedsiębiorstw, ale szczególnie ucierpiały firmy z sektorów HoReCa, turystyka i kultura. Wobec tego konieczne stało się dostosowanie działalności do możliwości radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości poprzez wprowadzanie nowych sposobów dostarczania produktów i usług, przeprofilowanie działalności lub też jej dywersyfikację. To z kolei powinno przyczynić się do zwiększenia aktywności przedsiębiorstw, wzrostu produktywności oraz powstania nowych miejsc pracy.

ReklamaŚT - biholiday 06.03-31.05 Sebastian
- Polskie hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura potrzebują wsparcia w profilowaniu nowych kierunków rozwoju w dotychczas prowadzonej działalności. Budżet na ten cel to aż 1,26 mld zł, a wartość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie MŚP może wynieść od 50 tys. zł do 540 tys. zł - podkreśla Joanna Zembaczyńska-Świątek, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest kluczowym narzędziem, które ma pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii, a w dłuższej perspektywie wzmocnić branże, które najbardziej ucierpiały w jej wyniku.

Odnotowałeś spadek obrotów?

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, a rozliczane wyłącznie formie refundacji; wnioskujący nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki.

Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r. PARP będzie udzielać pomocy za pośrednictwem operatorów, którzy przeprowadzą nabór przedsięwzięć MŚP do inwestycji oraz zajmą się ich realizacją i rozliczeniem. Kontakty do operatorów, którzy są odpowiedzialni za udzielanie informacji o naborze, publikowane są na stronach PARP (tu link do komunikatu PARP https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86124:parp-oglasza-nabor-wnioskow-dla-msp-z-sektora-horeca

ReklamaNa wsparcie Twojego biznesu czeka nawet 540 tys. zł! 2
).

Planujesz przeprofilowanie działalności lub też jej dywersyfikację?

Wiemy, że PARP planuje udzielić wsparcia finansowego ponad 4 tys. przedsiębiorstwom. Na jakie przedsięwzięcia można ubiegać się o wsparcie finansowe?

- Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych - precyzuje Joanna Zembaczyńska-Świątek, p.o. prezesa PARP.

Inwestycja jest kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura. Wśród kodów PKD znajdują się m.in.:

• Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola

namiotowe;

• Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki

gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców

zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

• Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO,

PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów);

• Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu

rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;

fot. arch. PC


Michał Żak10.04.2024
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News