artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord Ubezpieczenia zadzwon
Masz kampera? Mógłbyś mieć 4250kg na kat. B

Masz kampera? Mógłbyś mieć 4250kg na kat. B

Ważne dla rozwoju elektromobilności zmiany dotyczące zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej dla aut dostawczych, są arcyciekawe dla posiadaczy kamperów. Chodzi o podniesienie limitu z 3,5 tony do 4,25 tony dla posiadaczy praw jazdy kategorii B.

29 października br., w trakcie 40. posiedzenia Sejmu RP przegłosowano poprawki do projektu nowelizacji ustawy o elektromonilności i paliwach alternatywnych, a teraz prezydent podpisał. Wśród nich bardzo ważna zmiana umożliwiająca kierowcom z prawej jazdy kategorii B prowadzenie pojazdów o DMC do 4,25 tony. Wśród wielu zmian zwróćmy uwagę na nowy zapis, dzięki któremu posiadacze prawa jazdy kategorii B będą mogli prowadzić cięższe pojazdy.

Dlaczego fanów caravaningu powinna zainteresować nowelizacja ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) o kierujących pojazdami? Obecnie prawo jazdy kategorii B daje uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony. A teraz w art. 6 dodano, że będzie można od teraz poruszać się także:

„pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.”

ReklamaSródtekstowy YT PC
Chodzi więc o napęd elektryczny, wodorowy, na gaz CNG, gaz LNG oraz LPG. Dlaczego to ważna zmiana?

Jest klimat na konwersję silników

Dzięki tej zmianie kierowcy z prawem jazdy kategorii B będą mieli możliwość prowadzenia pojazdów dostawczych/busów i innych o DMC do 4,25 tony. To pobudka dla twórców eko-kamperów, zewsząd ekologicznie przyjaznych nie tylko fanom caravaningu. Wystarczającą pokusą byłaby możliwość korzystania z kamperów w strefach czystego transportu. Odnotujmy na marginesie. Gaz płynny LPG pojawiał się i znikał w nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w kontekście możliwości wjazdu pojazdów napędzanych autogazem do stref czystego transportu (STC). A to zagrożenie, skoro mówi się o ponad 3 mln pojazdach na LPG w Polsce.

Tu uwaga. W ustawie doprecyzowano definicję pojazdu napędzanego gazem ziemnym, w celu uniknięcia włączania do definicji pojazdów posiadających niefabryczne instalacje gazowe zużywające podczas cyklu swojej pracy w większości paliwa ropopochodne. Pojazd napędzany gazem ziemnym – definicja został doprecyzowana o typ silnika, w jaki wyposażony jest pojazd, aby mógł zostać uznany za napędzany gazem ziemnym. Wyliczono w niej zatem silniki jednopaliwowe oraz dwupaliwowe. Przez silnik dwupaliwowy rozumie się silnik zasilany jednocześnie dwoma paliwami, olejem napędowym oraz gazem ziemnym. Doprecyzowanie ma na celu objęcie definicją pojazdów, które ze względów konstrukcyjnych są fabrycznie przystosowane wyłącznie do zasilania gazem ziemnym, a ich eksploatacja na innym rodzaju paliwa jest w znacznym stopniu utrudniona.

ReklamaSródtekstowy 2 Ubezpieczenia zadzwon
Czego można oczekiwać?

Naszym zdaniem, takich oczywiście kamperów – w pierwszym rzędzie na paliwa alternatywne! A na rynku wtórnym? Dużo większego zainteresowania instalacjami samochodowymi na paliwa alternatywne, tj. do konwersji paliwowej silników. Powód jest nader oczywisty. Produkcja i sprzedaż zestawów czy podzespołów samochodowych do instalacji gazowych (LPG, CNG i LNG), produkcja i dystrybucja elektroniki samochodowej i wiązek elektrycznych - rodzime firmy są skądinąd w ścisłej czołówce światowej.

Póki co pozostaje pytanie: czy interpretacja noweli przepisów będzie cieszyć środowisko caravaningowego. O czym mowa? Zgodnie z warunkami technicznymi, za paliwa alternatywne (§13) rozumie się paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z ropy naftowej źródeł energii w transporcie:
a) energię elektryczną,
b) wodór,
c) gaz CNG,
d) gaz LNG,
e) gaz LPG,
f) energię mechaniczną z akumulatorów pokładowych albo urządzeń pokładowych, w tym ciepło odpadowe;

- Dyrektywa o prawach jazdy mówi jednak o pojazdach przeznaczonych do transportu rzeczy, a kamper raczej nie jest takim pojazdem. Zatem ciekawe jaką ostatecznie interpretację tych przepisów przyjmie resort infrastruktury - zauważa Michał Wekiera z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Wprowadza przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu i punktów ładowania – m.in. określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych. Wprowadza możliwość udzielania wsparcia finansowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu.

Generalnie wdraża przepisy dyrektywy 2019/1161 z 20 czerwca 2019 roku w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, dyrektywę 2019/944 z piątego czerwca 2019 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywę 2018/844 z 30 maja 2018 roku nowelizującą dyrektywy: w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w sprawie efektywności energetycznej.